Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen die Vaarzeker BV aanbiedt in het kader van hulp en assistentie aan vaartuigen en/of haar opvarenden.

2 Definities

2.1 Abonnee: De persoon die het lidmaatschapsgeld heeft betaald en waarvan de NAW gegevens bekend zijn bij Vaarzeker.
2.2 Afslepen: Het slepen van een vaartuig van een veilige haven naar een andere veilige haven, wanneer het vaartuig door pech wat niet ter plaatse verholpen kan worden, daar niet zelf toe in staat is. De maximale afstand hiervan bedraagt 10km.
2.3 Sleephulp: Het slepen van een vaartuig welke te maken krijgt met pech, waardoor deze niet zelfstandig de kant kan bereiken. Zodra een vaartuig aan de kant ligt is er geen sprake meer van sleephulp.
2.4 Onklare schroef: een schroef welke zijn functionele werking heeft verloren door omstandigheden van buiten het vaartuig. Bijvoorbeeld door een lijn in de schroef, afval in of rond de schroef of waterplanten in of rond de schroef. In het geval van een lijn in de schroef mag het een lijn van het eigen schip afkomstig zijn.
2.5 Pech: Een onvoorziene omstandigheid waardoor het vaartuig door technische problemen aan de voortstuwingsinstallatie of roerinrichting niet meer in staat is om zelfstandig verder te varen.
2.6 Lichte grondberoering: Het vastlopen van een vaartuig op een ondiepe bodem, waarna het schip niet meer dan 15 graden helling heeft en door één vaartuig binnen 15 minuten los getrokken kan worden. Bovendien ligt het schip niet meer dan 10cm hoger in het water dan bij normale vrije vaart. Wanneer een schip op een bodem met stenen ligt is er sprake van verhoogde gevaarsetting en is er geen sprake meer van lichte grondberoering.
2.7 Pechhulp: Technische assistentie aan het vaartuig door personeel van Vaarzeker om een situatie van pech te verhelpen, door een tijdelijke of permanente reparatie die binnen een uur uitgevoerd kan worden, waardoor het vaartuig haar weg op dat moment weer kan vervolgen.
2.8 Thuishaven: de haven waar het vaartuig gewoonlijk ligt en dus thuis hoort.
2.9 Starthulp: Het opstarten van een vaartuig wanneer deze niet start door te lage accu spanning.
2.10 Vaartuig zonder voortstuwing: Een vaartuig met een dusdanig technisch mankement aan de voortstuwings- of roerinstallatie dat zij niet op eigen kracht een veilige plaats kan bereiken.
2.11 Gunstige omstandigheden: Op groot open water (dekkingsgebied 2), zijn de omstandigheden gunstig bij niet meer dan 10,8 meter per seconde wind over een periode van 10 minuten bij een representatief KNMI meetstation. Bovendien moet het zicht rondom de plaats van assistentie en tijdens de heen en terugreis van het assisterende vaartuig, minstens 1000 meter zijn. Verder mag en geen onweer hoor- of zichtbaar aanwezig zijn tijdens de hulpverlening of assistentie en bij de heen en terugreis van de assisterende vaartuig(en).
2.12 Brandstof levering: Levering van een nood hoeveelheid brandstof zodat een vaartuig de dichtstbijzijnde haven kan bereiken.
2.13 Onderdelen levering: Het leveren van onderdelen zodat een vaartuig op het water gerepareerd kan worden.
2.14 Lengte van het vaartuig: De lengte van het vaartuig over alles, dus inclusief uitstekende delen aan boeg en hek zoals bijboten, boegsprieten, enzovoorts.
2.15 Tijden van assistentie: In het watersportseizoen, tussen 1 april en 1 oktober, hebben abonnees 7 dagen per week tussen 0800 en 2000 recht op hulp en assistentie. Buiten het watersportseizoen hebben abonnees op maandag tot en met vrijdag tussen 0800 en 1800 recht op hulp en assistentie.
2.16 Vastgelopen: Een vaartuig welke vast is komen te zitten op/aan de bodem, door een te grote diepgang voor de situatie ter plaatse.
2.17 Storing: Een technisch mankement aan de roer- of voortstuwingsinstallatie waardoor het vaartuig niet op eigen kracht haar weg kan vervolgen. Wanneer personeel of onderaannemers van Vaarzeker advies hebben uitgebracht om een onderdeel te vervangen/repareren, dit niet is gebeurd en daardoor door dezelfde oorzaak nogmaals storing optreedt, dan zal dit behandeld worden als één en dezelfde storing. Recht op nogmaals pechhulp is er in dat geval niet.
2.18 Vlot trekken: Het los slepen van een schip welke vast is gelopen door een te grote diepgang voor de waterdiepte ter plaatse.

3 Abonnement

3.1 Het abonnement loopt voor een periode van 365 dagen. Dat wil zeggen; een abonnement wat aan vangt op 1 februari van het ene jaar, loopt door tot en met 31 januari van het volgende jaar. Na het eerste jaar is het abonnement per maand opzegbaar.
3.2 Het abonnement loopt voor onbepaalde tijd.
3.3 Het abonnement is persoons- en vaartuig gebonden. Bij verkoop van het vaartuig loopt het abonnement niet door op het vaartuig. Wanneer een abonnee echter een ander vaartuig koopt kan hij zijn abonnement wel meenemen naar zijn nieuwe vaartuig. Wanneer dit vaartuig langer is dan het oude vaartuig zal hiervoor bijbetaald moeten worden voor de lopende periode. Wanneer het vaartuig korter is wordt hiervoor geen restitutie verleend.
3.4 Bij het verkrijgen van assistentie wordt de abonnee gevraagd zich te legitimeren om aan te tonen dat hij/zij daadwerkelijk de abonnee is.
3.5 De persoon op wiens naam het abonnement is afgesloten dient zelf aan boord te zijn wanneer assistentie wordt gevraagd.
3.5.1 In afwijking van artikel 3.5 mag in plaats van de abonnee zelf ook een direct familielid van de abonnee aan boord zijn.
3.6 Bij het afsluiten van een nieuw abonnement wordt eenmalig €4,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij verlenging van het abonnement wordt dit niet langer gerekend.

4 Opzeggen

4.1 Er wordt een opzegtermijn van 31 dagen gehanteerd.
4.2 Het opzeggen van een abonnement gebeurd via het beveiligde gedeelte van de website of schriftelijk naar Vaarzeker, Nijverheidstraat 26, 1135GE Edam of per email naar administratie@vaarzeker.nl
4.3 Bij een nieuw afgesloten abonnement geldt een bedenktermijn van 14 dagen na het in gaan van het abonnement. Wanneer het abonnement binnen 14 dagen wordt geannuleerd, wordt het reeds betaalde abonnementsgeld teruggestort.
4.4 Wanneer een abonnee reeds gebruik heeft gemaakt van de diensten van Vaarzeker, vervalt de bedenktermijn en is het abonnement definitief.

5 Betaling

5.1 Het abonnement wordt actief op de dag van betaling. Bij directe internet overschrijving is dat onmiddellijk.
5.2 Wanneer een abonnee kiest voor een bankoverschrijving, dan wordt het abonnement actief op de dag dat de betaling door ons is ontvangen.
5.3 Wanneer een abonnee gekozen heeft voor een automatische incasso bij verlenging, zal voor het verstrijken van het abonnement een nieuwe periode in rekening worden gebracht.
5.4 Als de betaling niet succesvol is, wordt het abonnement opgeschort totdat de betaling succesvol ontvangen is. In die periode heeft de abonnee geen recht op diensten van Vaarzeker.
5.5 Wanneer een abonnee een handmatige overboeking van het abonnementsgeld doet voor de volgende periode, dan dient dat voor afloop van de huidige abonnementsperiode ontvangen te zijn. Wanneer dat niet het geval is dan wordt het abonnement opgeschort totdat de betaling ontvangen is.
5.6 Als na herinnering en ingebrekestelling geen betaling ontvangen is, wordt het abonnement beëindigd. De abonnee blijft in dat geval verantwoordelijk voor de betaling. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die daarmee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de abonnee.
5.7 Wanneer een abonnee met een betalingsachterstand een betaling doet, wordt dit gezien als betaling van de oudste niet betaalde periode. Als de betaling kleiner is dan het openstaande bedrag, dan blijft het abonnement dus opgeschort totdat de gehele achterstand is ingehaald.

6 Afkoelperiode

6.1 Na het actief worden van een nieuw abonnement zoals bedoeld in artikel 3.1 is een afkoelingsperiode van 7 dagen van toepassing. In deze 7 dagen heeft de nieuwe abonnee geen recht op diensten van Vaarzeker.
6.2 De afkoelingsperiode is niet van toeppassing bij een verlenging van een abonnement.

7 Correcte gegevens

7.1 Vaarzeker dient te beschikken over de correcte gegevens van de abonnee. Dat zijn alle gevraagde gegevens, zoals NAW en gegevens over het schip.
7.2 De dienstverlening van Vaarzeker kan worden opgeschort als Vaarzeker niet beschikt over de juiste gegevens.
7.3 Wanneer blijkt dat een abonnee een andere lengte van het vaartuig heeft opgegeven dan werkelijk het geval is, wordt het te weinig betaalde abonnementsgeld met terugwerkende kracht tot het begin van het abonnement in rekening gebracht. Tot het moment van volledige betaling van deze verrekening is de abonnee uitgesloten tot het ontvangen van diensten van Vaarzeker.

8 Royement

8.1 Vaarzeker heeft het recht een abonnement te beëindigen zonder opgave vooraf en zonder terugbetaling van enige gelden in het geval van:
8.2 Fraude of misbruik of een poging daartoe;
8.3 Onheuse bejegening van personeel of onderaannemers van Vaarzeker;
8.4 Er een onredelijk beroep wordt gedaan op de diensten van Vaarzeker of wanneer op een oneigenlijke manier van het abonnement gebruik wordt gemaakt of een poging daartoe wordt gedaan;
8.5 Het in zulke staat verkeren van het vaartuig dat pech of andere problemen te verwachten vallen en niet langer een onvoorziene gebeurtenis zijn;
8.6 Het niet opvolgen van adviezen van personeel van Vaarzeker of andere betrokken partijen in het kader van reparaties of uit te voeren onderhoud om een volgende storing te voorkomen of;
8.7 Bij drank- of drugsgebruik van de schipper of stuurman van het vaartuig.
8.8 Bij misbruik zoals bedoeld in de artikelen 8.4, 8.5 en 8.6 kan Vaarzeker, in plaats van het abonnement te beëindigen, naar eigen inzicht, alternatief kiezen om niet in te gaan op een aanvraag voor diensten.

9 Uitsluitingen

9.1 De abonnementen van Vaarzeker zijn bedoeld voor particulieren die varen met hun pleziervaartuig.
9.2 De abonnementen van Vaarzeker worden voor alle typen pleziervaartuigen aangeboden die beschikken over mechanische aandrijving.
9.3 De maximale lengte van het vaartuig bedraagt 19,99 meter.

10 Pechhulp

10.1 Wanneer een abonnee beschikt over het pechhulp abonnement of een hulpverleningspakket en voldaan is aan de betalingsverplichtingen heeft een abonnee recht op pechhulp.
10.2 Pechhulp wordt geboden tijdens de tijden van assistentie.
10.3 Pechhulp wordt geboden op een plaats waar het vaartuig bereikbaar is vanaf de kant en veilig toegankelijk is.
10.4 Wanneer een abonnee ook over het abonnement voor hulp op het water beschikt en tevens aan die betaalverplichting voldaan heeft, kan pechhulp ook geboden worden op open water. Deze vorm van pechhulp is echter onderhavig aan de inschatting van het personeel van Vaarzeker omtrent de vraag of het veilig en doeltreffend op open water uitgevoerd kan worden.
10.5 Pechhulp heeft ten doel door middel van een tijdelijke reparatie aan de voortstuwings- of roerinstallatie het vaartuig in staat te stellen haar weg op eigen kracht te vervolgen naar een locatie waar een permanente reparatie uitgevoerd kan worden.
10.6 Binnen het abonnement pechhulp heeft de abonnee recht op 1 uur pechhulp per storing. Wanneer het mankement niet binnen 1 uur met de door de monteur ter beschikking staande middelen verholpen kan worden, vervalt recht op hulp binnen het abonnement. De abonnee kan de monteur verzoeken om langer pechhulp te leveren. De monteur kan andere verplichtingen hebben en niet in staat zijn deze hulp te bieden. Vaarzeker is in dat geval niet verplicht deze hulp alsnog te bieden.
10.6.1 Als vooraf telefonisch al de inschatting gemaakt kan worden dat het probleem niet binnen een uur verholpen kan worden, bijvoorbeeld bij grote motorschade, dan heeft de abonnee geen recht om alsnog een monteur ter plaatse te krijgen.
10.7 Vaarzeker tracht na ontvangst van de aanvraag voor pechhulp, binnen 24 uur ter plaatse te zijn om deze hulp te bieden. In geval van grote drukte kan dit uitlopen.
10.8 Kosten die gemaakt worden buiten het eerste uur pechhulp vallen niet binnen het abonnement en dient de abonnee zelf af te rekenen met de monteur.
10.9 De kosten van onderdelen en verbruiksartikelen (vloeistoffen en dergelijke), vallen niet binnen het abonnement en dienen eveneens met de monteur ter plaatse afgerekend te worden. Wanneer dit wordt nagelaten zal Vaarzeker deze kosten op nacalculatie in rekening brengen bij de abonnee.

11 Uitsluitingen Pechhulp

11.1 Ondanks de bepalingen in artikel 10 vervalt het recht op gratis pechhulp van een abonnee in de volgende gevallen:
11.1.1 Wanneer een abonnee, een andere opvarende of een andere persoon die bij de entourage van abonnee hoort een medewerker of onderaannemer van Vaarzeker onheus bejegend, bedreigd, beledigd, enige vorm van geweld toepast of een andere gedraging doet waardoor er geen sprake meer is van een gezonde relatie tussen klant en personeel van Vaarzeker;
11.1.2 Wanneer een abonnee een verkeerde locatie heeft opgegeven waardoor de monteur meer dan 15 minuten vertraging oploopt;
11.1.3 Wanneer alleen pechhulp verleend kan worden door wetten te overtreden;
11.1.4 Het vaartuig of de motor in zodanige staat is dat pech te verwachten viel, naar het oordeel van Vaarzeker;
11.1.5 De staat van onderhoud van het vaartuig onredelijk slecht is;
11.1.6 Het vaartuig gebruikt wordt op een manier die tegen wettelijke bepalingen indruist;
11.1.7 Het vaartuig fysiek niet voldoet aan de wettelijke bepalingen;
11.1.8 Het vaartuig gebruikt wordt voor verhuur, zonder dat Vaarzeker vooraf aan heeft gegeven dat pechhulp alsnog gedekt is;
11.1.9 Het vaartuig gebruikt wordt voor commercieel of beroepsmatig gebruik;
11.1.10 Het vaartuig gebruikt wordt voor permanente bewoning;
11.1.11 Het vaartuig wordt voortgestuwd door een tweetakt motor;
11.1.12 Het vaartuig wordt voortgestuwd door een benzine motor van 20 jaar of ouder;
11.1.13 De storing is te wijten aan schade door aanvaring, grondberoering, binnenkomend water of gevolgschades;
11.1.14 De storing te wijten is aan een andere oorzaak dan een technisch mankement aan voortstuwings- of roerinstallatie; bijvoorbeeld door een lege tank of lege accu welke niet door een technisch mankement is veroorzaakt.
11.1.15 De storing te wijten is aan randapparatuur of accessoires welke niet tot de voortstuwings- of roerinstallatie behoren zoals omvormers of koelkasten;
11.1.16 De storing een terugkerende storing is waarbij de adviezen van Vaarzeker niet opgevolgd zijn of wanneer de abonnee verzocht heeft te stoppen met de dienstverlening;
11.1.17 De storing eerder niet binnen een uur opgelost kon worden en nog hetzelfde probleem betreft of;
11.1.18 De storing reeds aanwezig was bij het lid worden.

12 Sleephulp

12.1 Wanneer een abonnee beschikt over een hulpverleningsabonnement en voldaan is aan de betaalverplichtingen heeft een abonnee recht op sleephulp.
12.2 Sleephulp wordt geboden bij pech. Hierop zijn dezelfde uitsluitingen van toepassing als bij pechhulp, zoals benoemd in artikel 11.
12.3 Sleephulp wordt geboden tijdens de tijden van assistentie.
12.4 Sleephulp wordt slechts geboden bij gunstige omstandigheden.
12.5 Sleephulp wordt slechts geboden in het dekkingsgebied welke de abonnee heeft gekozen.
12.6 Sleephulp is het weg slepen van het vaartuig van de abonnee welke niet in staat is verder te varen door een storing die zich al varende op het water openbaart, naar een plek waar deze veilig afgemeerd of gerepareerd kan worden.
12.7 Sleephulp wordt geboden tot de dichtstbijzijnde volgende haven, naar het oordeel van Vaarzeker.
12.8 Wanneer niet aan de artikelen 12.3, 12.4, 12.5 of 12.6 wordt voldaan, dan kan Vaarzeker alsnog sleephulp bieden. In dat geval zal dat echter behandeld worden als spoedhulp, waardoor er andere voorwaarden gelden. Zie hiervoor artikel 25.

13 Starthulp

13.1 Starthulp is het ter plaatse opstarten van een motor welke niet meer start door een tekort aan spanning in de startaccu.
13.2 Starthulp wordt slechts geboden wanneer de startproblemen veroorzaakt zijn door een technisch mankement. Voorbeelden van technische mankementen zijn: een kapotte accu of een niet functionerende dynamo.
13.3 Starthulp wordt niet geboden wanneer de startproblemen veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik. Voorbeelden van verkeerd gebruik zijn: veel stroomgebruikers op de startaccu (koelboxen, audiosystemen, enz) en het niet aan de acculader gekoppeld zijn tijdens lange periode van stilliggen.

14 Afslepen

14.1 Abonnees met het pakket Hulpverlening Compleet kunnen zich van een veilige haven naar een andere veilige haven laten afslepen in het geval van technische problemen die niet ter plaatse gerepareerd kunnen worden (zulks naar het oordeel van Vaarzeker).
14.2 Afslepen wordt geboden tot een maximale afstand van 10 kilometer slepen. Dat wil zeggen dat een vaartuig welke sleephulp aanvraagt over een maximale water-afstand van 10 kilometer versleept zal worden.
14.3 Een vaartuig wordt slechts 1 keer per storing versleept.

15 Vlot trekken

15.1 Wanneer een abonnee beschikt over het abonnement Hulpverlening compleet en voldaan is aan de betaalverplichtingen heeft een abonnee recht op vlot trekken.
15.2 Vlot trekken wordt geboden tijdens de tijden van assistentie.
15.3 Wanneer een abonnee met zijn of haar vaartuig is vastgelopen kan assistentie bij vlot trekken gevraagd worden.
15.4 Vlot trekken binnen het abonnement geschiedt alleen wanneer er sprake is van lichte grondberoering. Wanneer er geen sprake is van lichte grondberoering behoudt Vaarzeker zich het recht om via reguliere regelingen hiervoor een vergoeding te vorderen.
15.5 Wanneer niet aan de voorwaarden van dit artikel voldaan is kan Vaarzeker alsnog assistentie bieden bij vlot trekken, zulks zal dan echter gezien worden als spoedhulp, wat niet onder het abonnement valt en waarvoor de voorwaarden van artikel 25 gelden.

16 Brandstof levering

16.1 Wanneer een abonnee beschikt over het abonnement Hulpverlening compleet en voldaan is aan de betaalverplichtingen heeft een abonnee recht op brandstoflevering.
16.2 Brandstoflevering wordt uitsluitend gedaan in dekkingsgebied 2 (zie artikel 21.2).
16.3 Brandstoflevering is het leveren van een kleine hoeveelheid brandstof om daarna zelfstandig de dichtstbijzijnde haven te bereiken.
16.4 Brandstoflevering is nooit meer dan 20 liter.
16.5 De abonnee dient de brandstof vooraf af te rekenen. Als prijs wordt de GLA aangehouden.
16.6 Er wordt uitsluitend diesel en benzine (euro 95) geleverd.

17 Verwijderen van spullen uit schroef

17.1 Wanneer een abonnee beschikt over het abonnement Hulpverlening compleet en voldaan is aan de betaalverplichtingen heeft een abonnee recht om spullen uit de schroef te laten verwijderen.
17.2 Wanneer de voortstuwing van een vaartuig niet meer functioneert, door bijvoorbeeld een lijn in de schroef, kan de abonnee assistentie krijgen van een duiker om dit in het water te verwijderen.
17.3 De assistentie om de spullen uit de schroef te verwijderen duurt maximaal 30 minuten. Als het binnen die tijd niet gelukt is wordt het gezien als een groter probleem en valt het niet langer onder het abonnement.

18 Leveren van reserve onderdelen

18.1 Wanneer een abonnee beschikt over het abonnement Hulpverlening compleet en voldaan is aan de betaalverplichtingen heeft een abonnee recht op onderdelenlevering.
18.2 De onderdelen worden alleen geleverd wanneer:
18.2.1 Het vaartuig zonder deze onderdelen niet verder kan;
18.2.2 Het vaartuig niet vanaf de wal bereikbaar is;
18.2.3 De onderdelen bij Vaarzeker op voorraad zijn
18.3 Brandstoflevering wordt uitsluitend gedaan in dekkingsgebied 2 (zie artikel 21.2).

19 Inschakelen van hulp

19.1 Het inschakelen van hulp geschiedt per telefoon; via telefoonnummer: 085-3038253.

20 Fair use

20.1 Iedere abonnee heeft per jaar recht op 5 maal pechhulp bij losstaande storingen. Is vaker dan deze 5 maal nodig, dan zullen de kosten hiervan worden doorberekend aan de abonnee.
20.2 Iedere abonnee heeft per jaar recht op 3 maal andere assistentie (anders dan pechhulp) bij losstaande storingen of incidenten. Een 4e of volgende maal assistentie is niet langer gratis en zal via reguliere wegen verrekend worden.
20.3 Vaarzeker behoudt zich het recht voor om hulp na deze aantallen te weigeren.

21 Gebieden waar wel of geen assistentie wordt verleend

21.1 Werkgebied 1: Alle kleine Nederlandse binnenlandse wateren, maar niet de volgende wateren: IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Buiten-IJ (tot aan Oranjesluis), Waddenzee, alle Zeeuwse wateren inclusief Schelde-Rijn kanaal en Volkerak, Haringvliet, Hollands Diep.
21.2 Werkgebied 2: Alle grote Nederlandse binnenlandse wateren. Hierin zijn inbegrepen: IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Buiten-IJ (tot aan Oranjesluis), Waddenzee, alle Zeeuwse wateren inclusief Schelde-Rijn kanaal en Volkerak, Haringvliet, Hollands Diep, Waal, Maas, Maas-Waal kanaal, Nederrijn, Pannerdenschkanaal, IJssel, Lek, Lekkanaal, Nieuwe Maas, Oude Maas, Nieuwe Waterweg, Calandkanaal, Amsterdam-Rijn kanaal, Eems en Dollard.
21.3 De Noordzee is altijd uitgesloten van assistentie.
21.4 In havens met een open verbinding met de Noordzee wordt geen assistentie verleend, anders dan pechhulp.
21.5 In de havens van de Waddeneilanden wordt geen assistentie verleend, ook geen pechhulp.
21.6 En wordt geen assistentie verleend in gebieden waar het verboden is te varen, of waar het verboden is om met assisterende vaartuigen te komen (verboden voor motorschepen).
21.7 Er wordt alleen op Nederlandse wateren hulp verleend.

22 Overmacht, overheidsbepalingen

22.1 In gevallen van overmacht kan het zijn dat er voor een bepaalde periode geen diensten geleverd kunnen worden. Dit heeft geen invloed op de abonnementsgelden en er wordt geen restitutie verleend.
22.2 In voorkomende gevallen waarin door de overheid, bijvoorbeeld in het kader van een epidemie of pandemie, restricties worden opgelegd aan personen, bedrijven, vaartuigen of verkeer, kan het zijn er tijdelijk geen of slechts beperkte diensten geleverd kunnen worden. Dit heeft geen invloed op het abonnementsgeld en er wordt geen restitutie geboden.

23 Aansprakelijkheid

23.1 Vaarzeker is niet aansprakelijk voor schade aan een hulpbehoevend schip, tenzij er grove nalatigheid aangetoond kan worden.
23.2 (De eigenaar van) het hulpbehoevende schip is verantwoordelijk voor schade aan de hulpverlenende schepen, een en ander volgens de juridische kaders van de London Salvage Convention 1989, tenzij grove nalatigheid aangetoond kan worden.
23.3 Voor gevallen waar deze voorwaarden niet in voorzien zijn tevens de Sleepconditiën 1965 van toepassing, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam.
23.4 Vaarzeker kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor schade die optreedt tussen het inschakelen van assistentie en het arriveren van assistentie. Wanneer er in die periode schade ontstaat was het schip en/of haar opvarenden kennelijk in direct gevaar en behoort andere hulp dan die van Vaarzeker ingeschakeld te worden.

24 Noodhulp

24.1 Met het materiaal en personeel van Vaarzeker wordt ook nood- en spoedhulp verleend. Nood- en spoedhulp gaat voor op reguliere assistentie aan abonnees. In voorkomende gevallen kan hierdoor vertraging optreden in de dienstverlening. Tevens kan een assistentie aan een abonnee (tijdelijk) afgebroken worden om nood- of spoedhulp te verlenen, zolang dit veilig en verantwoord kan gebeuren.
24.2 Onder noodhulp wordt verstaan:
24.2.1 Hulp aan personen die gevaar lopen voor de gezondheid of de dood;
24.2.2 Hulp aan schepen die gevaar lopen om schade op te lopen;
24.2.3 Hulp aan mensen of schepen die dreigen in een anderszins zeer nadelige situatie terecht te komen of reeds zijn gekomen;
24.2.4 Andere hulp aan mensen of schepen welke bij wet verplicht is;
24.2.5 Verzoek om hulp van een van de andere schepen of personeelsleden van Vaarzeker of;
24.2.6 Hulp bij de directe bestrijding van milieuverontreiniging of andere calamiteiten waarbij de autoriteiten al dan niet direct of indirect een beroep doen op materieel of personeel van Vaarzeker.

25 Spoedhulp

25.1 Spoedhulp is hulp aan abonnees met een spoedeisend karakter. Spoedhulp kan in overleg verleend worden aan abonnees die hulp behoeven in ongustige omstandigheden, meervoudige storing ervaren, of zware grondberoering ervaren, of andere omstandigheden waardoor de hulp buiten het abonnement valt.
25.2 Vaarzeker verplicht zich niet tot het geven van spoedhulp, maar zal wanneer de omstandigheden dat toelaten wel haar uiterste best doen om deze te leveren.
25.3 Spoedhulp valt per definitie buiten het abonnement. De kosten hiervan (zoals hulploon of uurloon) zullen verhaald worden op de eigenaar van het schip.

26 BTW en overige belastingen

26.1 Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW en assurantiebelasting (voor zover van toepassing).

27 Toepasselijk recht, forumkeuze

27.1 Op alle overeenkomsten en diensten van Vaarzeker is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
27.2 Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

28 Wijzigingen en afwijkingen

28.1 De algemene voorwaarden en prijzen voor abonnementen kunnen gewijzigd worden. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.
28.2 Van de artikelen in deze voorwaarden kan in specifieke gevallen afgeweken worden wanneer dat vooraf schriftelijk en expliciet kenbaar is gemaakt door Vaarzeker aan abonnee.